Constant

GdkKEY_Cyrillic_DZHE

since: 3.0

Declaration

#define GDK_KEY_Cyrillic_DZHE 1727

Description

No description available.

Available since: 3.0