Method

GioDataOutputStreamget_byte_order

Declaration

GDataStreamByteOrder
g_data_output_stream_get_byte_order (
  GDataOutputStream* stream
)

Description

Gets the byte order for the stream.

Return value

Type: GDataStreamByteOrder

The GDataStreamByteOrder for the stream.